Wydział Informatyki PB

Ogólna charakterystyka studiów

 1. Zakres dyscypliny studiów: informatyka techniczna i telekomunikacja.
 2. Poziom kształcenia: trzeci stopień.
 3. Przyporządkowanie dyscypliny studiów do obszaru lub obszarów kształcenia:
    • obszar kształcenia: nauki techniczne.

 1. Dziedzina nauki lub sztuki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty kształcenia dla dyscypliny studiów:
    • dziedzina nauki: nauki techniczne;

    • dyscyplina podstawowa: informatyka techniczna i telekomunikacja.

 1. Stopień naukowy uzyskiwany w wyniku przeprowadzonego przewodu doktorskiego: doktor nauk technicznych. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka przyznane zostały decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w 2016 roku.
 2. Związek dyscypliny studiów ze strategią rozwoju, w tym z misją uczelni.

Realizacja studiów trzeciego stopnia w zakresie dyscypliny naukowej informatyka stanowi jeden
z elementów strategii rozwoju centrum technologicznego w północno-wschodnim regionie Polski. Tematyka poruszana w ramach studiów oraz zakres badań prowadzonych przez doktorantów są zgodne z celami sformułowanymi w planach rozwoju województwa podlaskiego, odnoszących się do:

    • zwiększenia potencjału badawczo-rozwojowego i kadrowego uczelni wyższych;

    • zwiększenia poziomu wykształcenia oraz dostosowania dyscypliny kształcenia do potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa działające w regionie.

Prowadzenie wskazanych studiów pozwala na upowszechnienie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii związanych z informatyką.

Realizacja studiów trzeciego stopnia w zakresie dyscypliny naukowej informatyka przyczynia się do osiągnięcia celów istotnych ze względu na rozwój Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz całej Uczelni, w tym:

    • zwiększenia potencjału naukowego Politechniki Białostockiej i jej konkurencyjności w skali regionu i kraju;

    • rozwoju potencjału pozwalającego na szersze zaznaczenie obecności w ramach europejskiej przestrzeni naukowej, m.in. udziału w projektach badawczo-rozwojowych i grantach międzynarodowych;

    • rozwoju badań stosowanych w zakresie dyscypliny naukowej informatyka i dyscyplinach pokrewnych;

    • prowadzenia grantów i projektów wdrożeniowych skorelowanych z potrzebami zgłaszanymi przez firmy działające w regionie oraz w całym kraju;

    • rozwoju badań i opracowaniu technologii, które mogą być bazą przy tworzeniu i rozwoju nowych przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym.

Studia są realizowane w dziedzinie nauk technicznych, w kierunku pożądanym ze względu na potrzeby i oczekiwania rynku pracy oraz potrzeby zakładów przemysłowych w regionie północno-wschodnim i w kraju. Realizacja studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej jest czynnikiem wspierającym i kreującym przesłanki do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Studia doktoranckie są również elementem działań przyczyniających się do upowszechnienia najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz zachowania zasady powszechnego dostępu do wykształcenia na najwyższym poziomie.

Studia doktoranckie rozszerzają zakres kształcenia dostępnego na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej przez:

    • uzupełnienie studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na kierunkach informatyka, informatyka i ekonometria oraz matematyka stosowana;

    • stworzenie kompleksowej oferty trzystopniowego systemu studiów (inżynierskie, magisterskie, doktoranckie) w zakresie dyscypliny naukowej informatyka.

 1. Cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia absolwentów.

Kształcenie na studiach trzeciego stopnia, w dyscyplinie informatyka, jest ukierunkowane na:

    • zdobycie wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze ogólnym w zakresie dyscypliny naukowej informatyka i dyscyplin pokrewnych, w obszarze prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki;

    • zdobycie wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze szczegółowym, odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki;

    • zdobycie umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych;

    • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie kształcenia;

    • ukształtowanie postaw etycznych i społecznych w zakresie działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

Kwalifikacje absolwenta studiów doktoranckich

Absolwent jest przygotowany do zawodu informatyka w takich obszarach jak: sztuczna inteligencja, przetwarzanie obrazów i sygnałów, biometria i bezpieczeństwo, teoria sterowania, eksploracja danych, bioinformatyka. Ponadto posiada wiedzę w obszarze zastosowań informatyki we współczesnych kierunkach informatyki uwzględniających specyfikę aktualnych wyzwań i problemów, warunków pracy, a nade wszystko umiejętność wspólnej pracy w zespołach projektowych i dyskusji najlepszych rozwiązań. Takie efekty absolwent uzyska poprzez ścisłą współpracę katedr Wydziału Informatyki reprezentujących różne specjalności w całym procesie kształcenia specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć praktycznych.

Profil absolwenta cechuje ponadto zdolność samodzielnego i kreatywnego myślenia oraz konsekwencji w realizacji perspektywicznych celów.

W szczególności, poza wiedzą dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej, w tym metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań, absolwent zna:

    • podstawy obserwowanych zjawisk, modele struktur i procesów ww. obszarów oraz matematyczne metody opisu pozyskiwanej i komunikowanej informacji;

    • – teorię sygnałów w zakresie rejestracji, przetwarzania i reprezentacji sygnałów i obrazów w urządzeniach mobilnych i multimedialnych;

    • metody i narzędzia komputerowego wspomagania decyzji;

    • umie wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania systemami kontroli jakości technologii oraz integracji systemów informatycznych różnej skali, przeznaczenia i formy użytkowania.

Absolwent studiów doktoranckich posiada umiejętność zdobywania i poszerzania swojej wiedzy w zakresie wymaganym w trakcie pracy. Potrafi szybko dostosować swoją wiedzę i umiejętności do wymagań związanych z rozwiązywanym zagadnieniem. Posiada umiejętność krytycznej analizy proponowanych rozwiązań, wskazywania istotnych ograniczeń w ramach analizowanych zagadnień oraz twórczego rozwiązywania problemów z tym związanych. Absolwent studiów doktoranckich potrafi zidentyfikować czynniki wspomagające i ograniczenia związane ze stosowaniem wybranych metod i rozwiązań technicznych.

Absolwent posiada umiejętności twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy rozwiązywaniu wybranych zagadnień naukowych, problemów technicznych, planowaniu oraz analizie rezultatów badań eksperymentalnych. Zakres wiedzy i umiejętności umożliwiają prowadzenie pracy badawczej i projektowej, wdrażanie nowych rozwiązań do praktyki przemysłowej oraz upowszechnianie swoich dokonań w formie publikacji w pismach i na konferencjach naukowo-technicznych.

Absolwent studiów doktoranckich ma przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, w szczególności w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych i nowoczesnych technologii wykorzystywanych w kształceniu studentów.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.