Rekrutacja

Rekrutacja na wszystkie kierunki rozpocznie się 06 lipca 2017r. i będzie trwać do 30 września 2017r. 

Dla poszczególnych kierunków może zakończyć się wcześniej, jeśli limit miejsc na dany kierunek zostanie wyczerpany. W przypadku złożenia dokumentów po terminie zakończenia rekrutacji, decyzja o przyjęciu na studia, każdorazowo będzie rozpatrywana indywidualnie.

Wydział Informatyki w roku akademickim 2017/2018 oferuje następujące specjalności studiów podyplomowych:

  • Informatyka – Technologie ICT i Programowanie, edycja dziewiąta – studia 2-semestralne
  • Aplikacje Internetowe Front-End Development, edycja czwarta – studia 2- semestralne
  • Marketing Internetowy, edycja czwarta – studia 2- semestralne
  • Bezpieczeństwo systemów i sieci, edycja druga  – studia 2- semestralne
  • Data Science – Developer / Analityk Danych, edycja druga – studia 2- semestralne
  • Projektowanie User Experience i Analityka internetowa, edycja pierwsza  – studia 2- semestralne

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magister, magister inżynier, inżynier, licencjat).

Zajęcia w formie szkoleń

UWAGA! Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach studiów na zasadzie uczestnictwa w szkoleniu. Słuchacz, który nie posiada dyplomu ukończenia studiów, otrzyma wtedy świadectwo ukończenia szkolenia.

Bliższe informacje dot formalności można uzyskać: pod adresem wi(kropka)pd@pb.edu.pl

lub kontaktując z się z biurem studiów podyplomowych: 85-746-90-99

Informacji merytorycznych dot. poszczególnych kierunków udziela kierownik studiów podyplomowych – dr. inż. Paweł Tadejko, 504 142 530

Dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia – ankieta osobowa;
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie od 06.07.2017r. do 20.09. 2017r. w biurze studiów podyplomowych Wydziału Informatyki p. 118, lub na adres:
Studia Podyplomowe Wydziału Informatyki
Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A

Dowód wpłaty

Opłatę wpisowego należy wpłacać na konto Politechniki Białostockiej lub dokonać opłaty w punkcie bankowym znajdującym się w budynku Rektoratu PB, ul. Wiejska 45A, Bank Peko S.A I.O w Białymstoku,

Nr konta: 72 1240 1154 1111 0000 2148 7721

Podając jako tytuł przelewu: „Wpisowe, Studia Podypl. Imię i nazwisko, kierunek, numer edycji”, np. „Wpisowe, Studia Podypl. Jan Kowalski, Informatyka, edycja 8”, „Wpisowe, Studia Podypl. Jan Kowalski, Marketing Internetowy, edycja 3”, „Wpisowe, Studia Podypl. Jan Kowalski, Front-End Development, edycja 3”.

Kserokopie dowodu wpłaty lub elektroniczny wydruk należy obowiązkowo przedkładać w biurze studiów podyplomowych, lub przesyłać w wersji elektronicznej w postaci skanu na adres biura studiów wi.pd(at)pb.edu.pl.

Liczba miejsc

Warunkiem uruchomienia studiów jest kwalifikacja minimalnej liczby kandydatów – 30 osób dla każdego z kierunków. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy liczba chętnych osób przekroczy 30 zostanie przeanalizowana możliwość uruchomienia dodatkowych grup pracowni specjalistycznej – w zależności od kierunku studiów. W przypadku gdy liczba ta będzie nieznacznie mniejsza decyzja o uruchomieniu kierunku zostanie podjęta po przeprowadzeniu dodatkowej analizy.