Wydział Informatyki PB

Praktyki i staże

Zarządzenie nr 962 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 27 maja 2019 roku

Załącznik do Zarządzenia

 1. Student ma obowiązek odbycia praktyk zawodowych przewidzianych w planach studiów.
 2. Szczegółowe warunki odbywania praktyki określają m.in.: Regulamin studiów Politechniki Białostockiej, program studiów oraz zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej.
 3. Wymiar praktyki na wszystkich kierunkach i rocznikach kształcenia wynosi tyle tygodni praktyk ile punktów ECTS jest przyznane Praktykom Zawodowym w odpowiednim planie studiów. Plany studiów są dostępne pod https://wi.pb.edu.pl/studenci/organizacja-toku-studiow/plany-studiow-2/
 4. Praktyka odbywa się w okresie wakacji (lipiec, sierpień). W uzasadnionych przypadkach termin może być przesunięty przez Dziekana wydziału na pisemny wniosek studenta.
 5. Ubezpieczenie uczestnika praktyki od nieszczęśliwych wypadków jest jedynym pokrywanym przez Uczelnię kosztem odbywania praktyki.
 6. Program i sposób zaliczania praktyk zawodowych ustala Dziekan.
 7. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w wybranym przez studenta zakładzie pracy, jeśli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyki.
 8. Jako praktykę Dziekan może zaliczyć:
  • zatrudnienie studenta w kraju lub za granicą, jeśli charakter pracy spełnia wymogi programu praktyki zawodowej,
  • udział studenta w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyki zawodowej,
  • inne formy aktywności zawodowej spełniające wymogi programu praktyki zawodowej m. in. odbywanie staży zawodowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie pracy na innych podstawach prawnych (np. wolontariat).
 9. Zaliczenie pracy jako praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta. Do wniosku winny być dołączone dokumenty uzasadniające prośbę studenta.

Możliwe jest odbycie praktyki w oparciu o dwa scenariusze:

Scenariusz 1

Student zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów na min. 3 tygodnie przed planowanym terminem praktyk.

Student dokonuje wyboru zakładu pracy. Poprzez wybór rozumie się indywidualne poszukiwanie zakładu pracy do odbycia praktyki zawodowej przez studenta. W tym celu student korzysta albo z swego rozeznania w rynku, poczty pantoflowej, rad kolegów lub tablicy ogłoszeń.

Aby odbyć i zaliczyć praktykę w wybranym przez siebie zakładzie pracy należy dopełnić poniższych formalności:

 1. Ustalić z Dyrekcją zakładu pracy możliwość i termin odbywania praktyki oraz rodzaj wykonywanej pracy. Warto mieć ze sobą wydrukowana czystą Kartę praktyk (.odt,  .pdf)
 2. Wypełnić i przedłożyć na ręce Opiekuna/Kierownika praktyk Kartę Praktyk (odt,  .pdf) z programem praktyk zawodowych.
 3. Wypełnić wzór umowy (.odt , .pdf ) i dostarczyć obustronnie wydrukowaną umowę w 2 kopiach do opiekuna praktyk. W umowie należy podać adres firmy, NIP, osobę upoważnioną do podpisania umowy, swoje dane tj. imię, nazwisko, nr albumu, okres praktyk. Rozpoczęcie praktyki może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy przez strony i ubezpieczeniu studenta.
 4. Odebrać od Opiekuna/Kierownika podpisaną przez Dziekana umowę i przedłożyć do podpisania Dyrektorowi zakładu pracy. Po podpisaniu zwrócić umowę Opiekunowi praktyk.
 5. Po zakończeniu praktyki wypełnić Sprawozdanie (.odt, .pdf) z odbytych praktyk.
 6. Zaliczenie praktyk dokonywane jest na podstawie umowy oraz Karty Praktyk i Sprawozdania.

Niezaliczenie praktyk w czasie przewidzianym tokiem studiów, skutkuje niezaliczeniem semestru, a zaliczenie praktyk w późniejszym terminie jest możliwe jedynie za zgoda Dziekana, wyrażona w odpowiedzi na pismo z taka prośba, które student jest zobowiązany złożyć do Dziekana.

Formalności związane z podpisaniem umowy należy załatwić przed letnią sesją egzaminacyjną bieżącego roku akademickiego Student zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów na min. 3 tygodnie przed planowanym terminem praktyk.

Scenariusz 2

Student wykonywał lub wykonuje pracę zarobkowa na podstawie umowy o pracę (stałej, okresowej, zlecenia, dzieło).

Student posada umowę o wolontariat, praktykę lub inne formy współpracy, które uzna za równoważne obowiązkowi praktyki zawodowej.

Aby zaliczyć praktykę na podstawie wykonywanej pracy zarobkowej należy złożyć na ręce Opiekuna praktyk następujące dokumenty:

Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy/inne formy.

Kserokopię umowy.

Gdy umowa nie precyzuje zakresu prac to opis wykonanej pracy z uwzględnieniem czasu pracy podpisany przez przełożonego/przedsiębiorstwo .

Niezaliczenie praktyk w czasie przewidzianym tokiem studiów, skutkuje niezaliczeniem semestru, a zaliczenie praktyk w późniejszym terminie jest możliwe jedynie za zgoda Dziekana, wyrażona w odpowiedzi na pismo z taka prośba, które student jest zobowiązany złożyć do Dziekana.

Termin składania dokumentów upływa przed lenią sesją poprawkową. 

Wszelkie formalności, jak dostarczenie sprawozdania czy podania o zaliczenie należny dokonać na tydzień przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Niedopełnienie obowiązku w tym terminie skutkuje niezaliczeniem semestru i brakiem wpisu na listę studentów roku następnego.

Gdy wciąż jest coś nie jasne to pytania proszę kierować do opiekunów praktyk w formie:

dr inż. Adam Borowicz, pok.  9C
a.borowicz [at] pb.edu.pl
Rozkład zajęć
dr Magdalena Kacprzak, pok. 211
m.kacprzak [at] pb.edu.pl  

Rozkład zajęć

UWAGA! W okresach przerw świątecznych oraz przerw międzysemestralnych,
czas oczekiwania na odpowiedź mejlową może ulec wydłużeniu.

dr inż. Adam Borowicz, pok.  9C
a.borowicz [at] pb.edu.pl
Rozkład zajęć
dr Magdalena Kacprzak, pok. 211
m.kacprzak [at] pb.edu.pl  

Rozkład zajęć

UWAGA! W okresach przerw świątecznych oraz przerw międzysemestralnych,
czas oczekiwania na odpowiedź mejlową może ulec wydłużeniu.

Regulamin praktyk
Program praktyk

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

więcej informacji odnośnie praktyk studenckich w UDSK uzyskają Państwo od Kierownika działu IT.
Kierownikiem działu IT jest Michał Dojlido
e-mail: michal.dojlido@udsk.pl
tel. 85 7450774
Aluteam Polska Sp. z o.o.
Computaris
Urząd Miejski w Wasilkowie

 

Praktyki czynią Mistrza!

Zaplanuj wakacje z SoftwareHut i zgłoś się na letnie praktyki z technologii, która Cię interesuje.

Wejdź na stronę SoftwareHut i aplikuj.

 

https://softwarehut.com/praktyki/ios-bialystok/

https://softwarehut.com/praktyki/java-bialystok/

https://softwarehut.com/praktyki/frontend-bialystok/

https://softwarehut.com/praktyki/dotnet-bialystok/

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.