Wydział Informatyki PB

Praktyki i staże

Zarządzenie nr 962 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 27 maja 2019 roku

Załącznik do Zarządzenia

 1. Student ma obowiązek odbycia praktyk zawodowych przewidzianych w planach studiów.
 2. Szczegółowe warunki odbywania praktyki określają m.in.: Regulamin studiów Politechniki Białostockiej, program studiów oraz zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej.
 3. Wymiar praktyki na wszystkich kierunkach i rocznikach kształcenia wynosi tyle tygodni praktyk ile punktów ECTS jest przyznane Praktykom Zawodowym w odpowiednim planie studiów. W każdym tygodniu musi być przepracowanych co najmniej 25 godzin i nie więcej niż 40 godzin. Plany studiów
 4. Praktyka odbywa się w okresie wyznaczonym planem studiów. W uzasadnionych przypadkach termin może być przesunięty przez Dziekana wydziału.
 5. Ubezpieczenie uczestnika praktyki od nieszczęśliwych wypadków jest jedynym pokrywanym przez Uczelnię kosztem odbywania praktyki.
 6. Program i sposób zaliczania praktyk zawodowych ustala Dziekan.
 7. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w wybranym przez studenta zakładzie pracy, jeśli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyki.
 8. Jako praktykę Dziekan może zaliczyć:
  • zatrudnienie studenta w kraju lub za granicą, jeśli charakter pracy spełnia wymogi programu praktyki zawodowej,
  • udział studenta w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyki zawodowej,
  • inne formy aktywności zawodowej spełniające wymogi programu praktyki zawodowej m. in. odbywanie staży zawodowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie pracy na innych podstawach prawnych (np. wolontariat).
 9. Zaliczenie pracy jako praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta. Do wniosku winny być dołączone dokumenty uzasadniające prośbę studenta.

Możliwe jest odbycie praktyki w oparciu o dwa scenariusze:

Scenariusz 1

Student zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów na min. 3 tygodnie przed planowanym terminem praktyk.

Student dokonuje wyboru zakładu pracy. Poprzez wybór rozumie się indywidualne poszukiwanie zakładu pracy do odbycia praktyki zawodowej przez studenta. W tym celu student korzysta albo ze swego rozeznania w rynku, poczty pantoflowej, rad kolegów lub ogłoszeń na stronie Wydziału.

Aby odbyć i zaliczyć praktykę w wybranym przez siebie zakładzie pracy należy dopełnić poniższych formalności: 

 1. Ustalić z Dyrekcją zakładu pracy możliwość i termin odbywania praktyki oraz rodzaj wykonywanej pracy. Warto mieć ze sobą wydrukowana czystą Kartę Praktyk (program.odt,  program.pdf)
 2. Wypełnić i przedłożyć na ręce Opiekuna/Kierownika praktyk Kartę Praktyk (program.odt,  program.pdf) z programem praktyk zawodowych.
 3. Wydrukować obustronnie wzór umowy (umowa.odt, umowa.pdf) w 3 egzemplarzach, wypełnić i przedłożyć pracodawcy wraz z klauzulą informacyjną dot. RODO do podpisu (klauzula do umowy). W umowie należy podać adres firmy, NIP, osobę upoważnioną do podpisania umowy, swoje dane tj. imię, nazwisko, nr albumu, okres praktyk. Rozpoczęcie praktyki może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy przez strony i ubezpieczeniu studenta.
 4. Przedłożyć Opiekunowi/Kierownikowi praktyki podpisaną przez Dyrektora zakładu pracy (lub inną upoważnioną osobę) umowę w celu podpisania przez Dziekana. Po podpisaniu przez Dziekana, odebrać umowę od Opiekuna i zwrócić pracodawcy.
 5. Po zakończeniu praktyki wypełnić Sprawozdanie (sprawozdanie.odt, sprawozdanie.pdf) z odbytych praktyk. Wzór wypełnionego sprawozdania: (sprawozdanie_przyklad_inf1.pdf)
 6. Zaliczenie praktyk dokonywane jest na podstawie umowy oraz Karty Praktyk i Sprawozdania.

Niezaliczenie praktyk w czasie przewidzianym tokiem studiów, skutkuje niezaliczeniem semestru, a zaliczenie praktyk w późniejszym terminie jest możliwe jedynie za zgodą Dziekana, wyrażoną w odpowiedzi na pismo z taką prośbą, które student jest zobowiązany złożyć do Dziekana.

Student zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów na min. 3 tygodnie przed planowanym terminem praktyk. W trakcie przerw urlopowych opiekunów praktyk (lipiec, sierpień) i przerw świątecznych, wnioski nie są rozpatrywane.

Scenariusz 2

Student wykonywał lub wykonuje pracę zarobkowa na podstawie umowy o pracę (stałej, okresowej, zlecenia, dzieło).

Student posada umowę o wolontariat, praktykę lub inne formy współpracy, które uzna za równoważne obowiązkowi praktyki zawodowej.

Aby zaliczyć praktykę na podstawie wykonywanej pracy zarobkowej należy złożyć na ręce Opiekuna praktyk następujące dokumenty:

 1. Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy/inne formy.
 2. Kserokopię umowy.
 3. Sprawozdanie (sprawozdanie.odt, sprawozdanie.pdf) z odbytych praktyk. Wzór wypełnionego sprawozdania: (sprawozdanie_przyklad_inf1.pdf)

Jeśli umowa nie precyzuje zakresu prac, to konieczne jest dołączenie opisu wykonanej pracy z uwzględnieniem czasu pracy podpisanego przez przełożonego/przedsiębiorstwo.

Niezaliczenie praktyk w czasie przewidzianym tokiem studiów, skutkuje niezaliczeniem semestru, a zaliczenie praktyk w późniejszym terminie jest możliwe jedynie za zgodą Dziekana, wyrażoną w odpowiedzi na pismo z taką prośbą, które student jest zobowiązany złożyć do Dziekana.

Wszelkie formalności, jak dostarczenie sprawozdania czy podania o zaliczenie należy dokonać nie później niż na tydzień przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Niedopełnienie obowiązku w tym terminie skutkuje niezaliczeniem semestru.

Gdy wciąż jest coś nie jasne to pytania proszę kierować do opiekunów praktyk w formie.

mgr inż. Paweł Zabielski, pok.  A238
p.zabielski@pb.edu.pl
Rozkład zajęć
dr Magdalena Kacprzak, pok. A211
m.kacprzak [at] pb.edu.pl  

Rozkład zajęć

UWAGA! W okresach przerw świątecznych oraz przerw międzysemestralnych,
czas oczekiwania na odpowiedź mejlową może ulec wydłużeniu.

mgr inż. Paweł Zabielski, pok.  A238
p.zabielski@pb.edu.pl
Rozkład zajęć
dr Magdalena Kacprzak, pok. 211
m.kacprzak [at] pb.edu.pl  

Rozkład zajęć

UWAGA! W okresach przerw świątecznych oraz przerw międzysemestralnych,
czas oczekiwania na odpowiedź mejlową może ulec wydłużeniu.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

więcej informacji odnośnie praktyk studenckich w UDSK uzyskają Państwo od Kierownika działu IT.
Kierownikiem działu IT jest Michał Dojlido
e-mail: michal.dojlido@udsk.pl
tel. 85 7450774
Aluteam Polska Sp. z o.o.
Computaris
Urząd Miejski w Wasilkowie

 

grafika napis: praktyki wakacyjne w białymstoku, Praktyki czynią Mistrza!

Zaplanuj wakacje z SoftwareHut i zgłoś się na letnie praktyki z technologii, która Cię interesuje.

Wejdź na stronę SoftwareHut i aplikuj.

 

https://softwarehut.com/praktyki/ios-bialystok/

https://softwarehut.com/praktyki/java-bialystok/

https://softwarehut.com/praktyki/frontend-bialystok/

https://softwarehut.com/praktyki/dotnet-bialystok/

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.