Wydział Informatyki PB

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów

I. Studenci i doktoranci będący obywatelami RP:

1. Student lub doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 • do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,
 • w sytuacji, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi (bez względu na wiek) – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,
 • w sytuacji, gdy małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.

Za członka rodziny – do celów ubezpieczenia zdrowotnego – uważa się:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli  uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej  prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonka – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia lub dziadek. (ubezpieczeni dziadkowie w ZUS-ie zgłaszają studenta do ubezpieczenia zdrowotnego na druku Rp-13 – w załączeniu).

2. Politechnika Białostocka zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłaca składkę za studenta i doktoranta, który:

 • ukończył 26 rok życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • nie ukończył 26 roku życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w szczególności gdy nie posiada rodziców, opiekunów prawnych lub małżonka albo osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz gdy student lub doktorant nie pobiera renty rodzinnej.

3. Studenci i doktoranci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Politechnikę Białostocką mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

4. Podstawą zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta jest złożenie w Dziale Spraw Personalnych Politechniki Białostockiej oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, potwierdzone przez właściwy dziekanat (w załączeniu).

5. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

6. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów i doktorantów wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.

7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta lub doktoranta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

8. Student lub doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Politechnikę Białostocką, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dział Spraw Personalnych o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) oraz o zmianie danych swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.

II. Studenci i doktoranci – obcokrajowcy:

1. Studenci i doktoranci będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.

2. Studenci i doktoranci niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i posiadają ważną Kartę Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Aby ubezpieczyć się zdrowotnie, należy:
1) Udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok, tel. (085) 745-95-00 w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Potrzebne dokumenty do umowy w NFZ:

– zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta lub doktoranta,
– Karta Polaka lub dokument potwierdzający pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji,
– paszport,
– dokument potwierdzający zameldowanie na terenie województwa podlaskiego,
– PESEL

2) Po podpisaniu umowy w NFZ, należy niezwłocznie zgłosić się do Działu Spraw Personalnych 
(ul. Wiejska 45A, Budynek Rektoratu, pokój nr. 1) z następującymi dokumentami:

 • podpisaną umową w NFZ,
 • Kartą Polaka lub dokumentem potwierdzającym pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji,
 • paszportem,
 • oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

3) Po dokonaniu wyżej wymienionych formalności Politechnika Białostocka będzie opłacała comiesięczne składki za ubezpieczenie zdrowotne.

4) W celu korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej należy wypełnić deklarację w dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niemogący wykazać się ważną Kartą Polaka lub dokumentem zaświadczającym, iż zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, mogą zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i samodzielnie opłacać comiesięczną składkę.
Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok, tel. (085) 745-95-00 w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Kontakt

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się do Działu Spraw Personalnych, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, pokój nr 1.
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenie zdrowotnego (drukować obustronnie)

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.