Wydział Informatyki PB

Przewodnik dla studentów I roku

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie,

rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 2 października 2023 r. Podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni. Semestr zimowy rozpoczyna się w dniu 2 października od razu zajęciami dydaktycznymi. Studenci muszą wcześniej poznać numer grupy, do której zostali przypisani oraz plan zajęć.

Najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem semestru w systemie USOSweb student widzi swój numer grupy ćwiczeń, pracowni specjalistycznej, do której ma uczęszczać.

Zapamiętajcie te numery!

Najbardziej aktualny plan zajęć można znaleźć na stronie Wydziału Informatyki http://degra.wi.pb.edu.pl/rozklady/ i w gablocie znajdującej się w pobliżu Dziekanatu.

Na początku semestru warto śledzić zmiany planu, które mogą następować często i bez uprzedzenia!!!

W dalszej części przewodnika znajduje się mapa budynku, która ułatwi znalezienie sali, w której będą odbywały się zajęcia.

Sprawy dotyczące procesu nauczania, dydaktyki, sprawy socjalne i organizacyjne oraz inne ważne dla studentów problemy pozostają w gestii pracowników Dziekanatu Wydziału Informatyki. Dziekanat znajduje się w budynku Rektoratu na I piętrze, pok. nr 121.
Pierwsza wizyta w Dziekanacie to okazja do odebrania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji oraz do poznania osoby odpowiedzialnej za I rok studiów. Można zgłaszać się do niej ze wszystkimi problemami i wątpliwościami – za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie, osobiście.

Po co komu legitymacja studencka?

Legitymacja – dokument poświadczający status studenta. To taki dowód, który trzeba pokazać na żądanie Prowadzącego np. podczas egzaminu bądź kolokwium. Status studenta uprawnia Cię do ulgi na przejazdy komunikacją miejską czy też koleją, jest więc warunkiem zakupienia biletu z ulgą. Elektroniczna legitymacja studencka upoważnia do korzystania ze wszystkich agend bibliotecznych PB.

Elektroniczna Legitymacja Studencka może być również Twoim biletem komunikacji miejskiej. Jak tego dokonać dowiesz się na stronie: http://www.komunikacja.bialystok.pl/?page=e-karta

GODZINY OTWARCIA:

STUDIA STACJONARNE: STUDIA NIESTACJONARNE:
Poniedziałek 10:00 – 13:00  
Wtorek 10:00 – 13:00  
Środa 12:00 – 15:00  
Czwartek 10:00 – 13:00  
Piątek 14:00 – 15:00 Piątek 14:00 – 18:00
  Sobota 8:00 – 12:00
KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Wioletta Obidzińska

tel. 85 746 90 55

w.obidzinska [at] pb.edu.pl wi.dziekanat [at] pb.edu.pl

kierunek: informatyka

studia stacjonarne I stopnia

koordynator wydziałowy: Polon

studia doktoranckie

sprawy ogólne związane z dydaktyką

 
mgr inż. Ewa Chojnacka

tel. 85 746 90 55

e.chojnacka [at] pb.edu.pl wi.dziekanat [at] pb.edu.pl

informatyka i ekonometria – studia stacjonarne I stopnia

informatyka – studia niestacjonarne I stopnia

matematyka stosowana – studia stacjonarne I stopnia

pomoc materialna studentów WI

 
mgr inż. Urszula Włoch

tel. 85 746 90 55

u.wloch [at] pb.edu.pl wi.dziekanat [at] pb.edu.pl

informatyka – studia stacjonarne I stopnia

 
mgr Izabela Niemyjska

tel. 85-746-90-55

i.niemyjska [at] pb.edu.pl wi.dziekanat [at] pb.edu.pl

informatyka i ekonometria – studia stacjonarne I stopnia

informatyka – studia stacjonarne II stopnia

pomoc materialna studentów WI

 

W tradycyjnym systemie kształcenia na wyższej uczelni zaliczenie semestru, roku, czy też uzyskanie określonego rodzaju dyplomu polega na zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem. W systemie punktowym natomiast student zobowiązany jest do zgromadzenia określonej liczby punktów przypadającej na kolejne okresy rozliczeniowe (semestry, lata czy całe studia).

Założenia systemu punktowego:

 • Każdy przedmiot ma przydzieloną liczbę punktów ECTS. Uzyskanie tych punktów następuje po zaliczeniu całego przedmiotu(np. ćwiczeń i wykładu).
 • W każdym semestrze można uzyskać maksymalnie 30 punktów ECTS.
 • Aby zaliczyć semestr i być wpisanym na semestr wyższy trzeba uzyskać 30 punktów ECTS.
 • W przypadku uzyskania, co najmniej 20 punktów ECTS można być wpisanym na semestr wyższy, ale brakujące punkty należy uzupełnić w kolejnym roku akademickim poprzez odpłatne powtórzenie przedmiotu (tzw. „warunek”).
 • W przypadku uzyskania mniej niż 20 punktów ECTS można odpłatnie powtórzyć niezaliczone przedmioty w kolejnym roku akademickim
Jest to elektroniczny system, w którym studenci sprawdzają swoje oceny wystawione przez nauczycieli. Znajdują się tam również opisy zajęć wraz z kryteriami zaliczenia i podstawową bibliografią znajdującą się w katalogu przedmiotów. Szukając na https://usosweb.pb.edu.pl/ należy użyć identyfikatora (PESEL) i hasła ustalonego podczas rekrutacji w systemie IRK. Pamiętaj, że warunkiem do uzyskania pełnego dostępu do systemu jest „zaklikanie” (zaakceptowanie) ślubowania podczas pierwszego logowania.

Studenci mieszkający na stałe poza Białymstokiem mogą ubiegać się o zamieszkanie w Domu Studenta. Więcej szczegółów na: http://pb.edu.pl/studenci/akademiki-pb.
Politechnika Białostocka dysponuje 4 akademikami zlokalizowanymi tuż przy Uczelni:

 • DOM STUDENTA nr 1 „Alfa” – ul. Zwierzyniecka 14, tel. 85 746 97 18
 • DOM STUDENTA nr 2 „Beta” – ul. Zwierzyniecka 12, tel. 746 97 28
 • DOM STUDENTA nr 3 „Gamma” – ul. Zwierzyniecka 8, tel. 746 97 38
 • DOM STUDENTA nr 4 „Delta” – ul. Zwierzyniecka 6, tel. 746 97 47

W ramach pomocy materialnej studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się o:

 • stypendium socjalne (osoby w trudnej sytuacji materialnej);
 • zwiększenie stypendium socjalnego (jeżeli masz trudną sytuację materialną i mieszkasz w akademiku lub na stancji);
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogę (przyznawana w sytuacji losowej);
 • stypendium Rektora jeśli jesteś laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie osiągnięć uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

W celu złożenia wniosku należy zalogować się do systemu USOSweb. Samo zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Jest to wyłącznie czynność techniczna i nie stanowi złożenia wniosku.
Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Informatyki: https://pb.edu.pl/cssdr/finanse-i-stypendia/ zakładka Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Co to jest Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej? Jak działa?

Najprostszą odpowiedzią na to, czym jest Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej brzmi: są to wszyscy studenci tejże Uczelni. Jest pomostem pomiędzy wszystkimi studentami, a władzami Uczelni, pozwalający nam wpływać na sprawy uczelni (w tym wydziału) – sprawy NAS WSZYSTKICH.

Samorząd Studentów broni Waszych interesów na Uczelni – zawsze czekamy na Wasze pytania i jesteśmy gotowi do pomocy!

Biuro Samorządu znajduje się w sali nr 39C na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Znajdziecie nas również na: 
http://sspb.pl/
https://www.facebook.com/SamorzadStudentowPB

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Samorząd skupia się na dwóch dziedzinach działalności:

 1. działalność uczelniana:
  • kontrola i poprawa jakości kształcenia;
  • podział funduszu pomocy materialnej;
  • ustalanie harmonogramu roku akademickiego;
  • dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku.
 2. działalność kulturalno – rozrywkowa;
  • dbamy o to, by studentom lepiej się studiowało, organizujemy wiele eventów wydziałowych i ogólnouczelnianych.
Grupa. NET
Mobilne Systemy Inteligentne
Koło Naukowe Math4You
Grupa Technologii Mobilnych
Studenckie Towarzystwo Open Source
Koło miłośników gier logicznych
Koło Naukowe Studentów Wydziału Architektury i Studentów Wydziału Informatyki CAVE  
Koło naukowe Algebry  
Koło Naukowe Biometrii, Analizy i Przetwarzania Obrazów i Sygnałów

Więcej informacji o kołach naukowych na stronie Wydziału Informatyki: https://wi.pb.edu.pl/studenci/kola-naukowe/

Życie studenckie to przede wszystkim zdobywanie cennej wiedzy, którą absolwenci wykorzystują w swojej pracy zawodowej. Należy jednak pamiętać, że są to piękne lata młodości – lata nie tylko rozwoju naukowego i intelektualnego, ale także kulturalnego, artystycznego oraz sportowo-rekreacyjnego. Dlatego też władze Politechniki Białostockiej oraz Samorząd Studentów wspomagają działalność licznych agend studenckich działających na Uczelni.

W ramach Politechniki Białostockiej działają następujące agendy studenckie:

 • Chór Politechniki Białostockiej
 • Klub Tańca „FENIKS”
 • Sekcja Jeździecka Politechniki Białostockiej
 • Studencka Agencja Fotograficzna (SAF)
 • Studencki Klub Krótkofalowców SP4YPB
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów PB
 • AISEC Polska. Komitet Lokalny Białystok
 • Europejskie Forum Studentów AEGEE – Białystok
 • ERASMUS Student Network Politechnika Białostocka
 • Białostocki Harcerski Krąg Akademicki „Zróbmy to”
 • Klub Wysokogórski „GRAŃ”


Zachęcamy do korzystania z Biblioteki Uczelni, która mieści się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia.

To budynek w rogu ulic Zwierzyniecka i Świerkowa na końcu tutejszego miasteczka. Po wyjściu z budynku Wydziału Informatyki należy iść w prawo antresolą aż do końca do budynku I na mapce kampusu.

Jak zostać czytelnikiem?

Informacje na stronie biblioteki: http://biblioteka.pb.edu.pl/?id=zapisy

CEZ

CEZ to Centrum Edukacji Zdalnej na Wydziale Informatyki oparty o platformę Moodle. Prowadzący zajęcia poinformuje Cię, czy jego przedmiot ma założony kurs na „cezie” ? .

Ogólnie fajna sprawa, często sporo materiałów dodatkowych do zajęć, często slajdy, testy wiedzy a nawet filmy, ale i wejściówki na laborki.

Przed rozpoczęciem zabawy musisz się zarejestrować. Zapamiętać swoje hasło i już logować się na wskazane przez prowadzących zajęcia.

Instrukcji szukaj na stronach: https://cez.wi.pb.edu.pl/ i https://cez2.wi.pb.edu.pl/

Microsoft Teams

Usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Usługa łączy funkcjonalność z innymi produktami Microsoftu, takimi jak Microsoft Office oraz Skype (wchodzących w skład Office 365)

Studenci i pracownicy Uczelni, którzy posiadają konto w Microsof Office 365 mogą korzystać z platformy Teams. Wystarczy zalogować się na stronie: www.office.com i z dostępnych aplikacji wybrać Teams.

Informacje uczelniane dotyczące bieżących rozwiązań kształcenia zdalnego na PB zamieszczone są na stronie:
https://pb.edu.pl/ksztalcenie-zdalne/

Na poziomie II piętra oraz niskiego parteru Wydziału Informatyki PB dostępne są pracownie komputerowe przeznaczone do zajęć laboratoryjnych.

Dostęp do sieci bezprzewodowej eduroam studenci mogą uzyskać posługując się danymi dostępowymi do systemu USOSweb. Konfiguracja sieci dostępna pod adresem: (http://eduroam.pb.edu.pl).

W godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych studenci mogą korzystać ze sprzętu komputerowego w laboratorium ogólnodostępnym w sali nr 233 (po pozostawieniu legitymacji studenckiej w pok. 217A). Studenci WI mogą pozyskać do celów edukacyjnych systemy operacyjne i oprogramowanie firmy Microsoft. Azure Dev Tools for Teaching (dawniej Microsoft Imagine)

W ramach licencji „Site License” studenci Wydziału Informatyki mogą pobrać program Statistica firmy StatSoft.

Dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej:
dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB
Dyrektor Instytutu Informatyki Technicznej i Telekomunikacji
dr hab. Agnieszka Malinowska, prof. PB
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia:
dr inż. Andrzej Chmielewski
 
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy:
dr hab. inż. Ireneusz Mrozek
 • Absolwent – osoba, której jakoś udało się przeżyć na uczelni, a nawet dostać pisemne tego potwierdzenie i tajemniczy tytuł mgr/inż.
 • Absolutorium – legendarny stan, kiedy to student ma zaliczone wszystkie przedmioty i może stanąć do walki o tytuł
 • Akademik – miejsce noclegu i dobrych imprez
 • Akadera – lokalna rozgłośnia radiowa, bezcenne źródło dobrej muzyki i informacji o zbliżających się imprezach
 • Asystent – ktoś, na kogo prowadzący może zwalić winę za nudne zajęcia, jedno ze stanowisk nauczycieli akademickich
 • Aula – miejsce spotkań i pogawędek studentów i słuchania wykładów
 • CEZ – Centrum Edukacji Zdalnej, brzmi egzotycznie, ale przywykniesz
 • Ćwiczenia – np. bieganie; na uczelni rozpowszechniona szczególna odmiana biegu z indeksem nasilające się z nadchodzącym końcem każdego semestru; albo forma zajęć
 • Doktor – kiedy czujemy się kiepsko idziemy do niego po dobrą radę, doktorzy uczelniani radzą zwykle, by zacząć się uczyć
 • Dziekan – Szef Wydziału
 • Dziekanat – ❤ Wydziału, Panie, które zawsze wiedzą, co się dzieje przed ich drzwiami
 • Dyplomant – Ciężko powiedzieć, brzmi jak nazwa napoju wyskokowego, jednak stawiam, że to student, który stara się o otrzymanie dyplomu
 • Egzamin dyplomowy – 15 minut wstydu, a tytuł na całe życie, po nim to już tylko robota
 • Eduroam – coś jak kafejka internetowa tylko za darmo
 • Inauguracja – sezon klubowy uważamy za otwarty
 • Indeks – dawniej dzienniczek ocen studenta, przeszedł do lamusa po wynalezieniu USOSa
 • Juwenalia – impreza, której nie da się opisać
 • Katedra – dowód dobytku kulturowego, podwyższenie pod tablicą lub inaczej część wydziału
 • Kolokwium – coś jak klasówka tylko ranga wyższa
 • Kwadrans akademicki – jak minie to zamiast na zajęcia idziesz na piwo (tradycja mówi: zegar wybił pełną godzinę, masz 15 min. aby z Akademika zdążyć na zajęcia)
 • Laboratorium – miejsce eksperymentów
 • Lektor – osoba przydatna przy oglądaniu filmu bez napisów lub ucząca czytać napisy
 • Lektorat – nauka języka obcego
 • Magister – część Twojego tytułu lub cały tytuł po ukończeniu studiów II stopnia
 • Opiekun roku – ktoś mało znany, ale zawsze możesz go spróbować poszukać i popłakać w rękaw
 • Prodziekan – prawa ręka Szefa Wydziału
 • Prorektor – prawa ręka Szefa Wszystkich Szefów
 • Profesor – stanowisko lub tytuł, ale gościa/gościówy z habem, nie tytułuj tak kogo popadnie
 • Przedmiot obieralny/wybieralny – wybierz sobie, czego chcesz się uczyć
 • Punkty ECTS – coś jak noty w skokach narciarskich
 • Jego Magnificencja Rektor – Szef Wszystkich Szefów
 • Rektorat – miejsce pracy Rektora
 • Rok akademicki – o miesiąc krótszy niż szkolny
 • Samorząd studencki – ludzie do zadań specjalnych
 • Semestr – półroczna zabawa z odpoczynkiem na naukę
 • Seminarium – zajęcia, na których opowiadasz kolegom o swojej pracy dyplomowej
 • Studium – W-Fu lub Języków Obcych
 • Stypendium – dodatkowa kasa
 • System USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) – wszystkie dane o Twoich ocenach, widzisz je Ty, Prowadzący zajęcia i Panie z Dziekanatu
 • Wejściówka – 5 minut intensywnego myślenia o tym, co napisał kolega
 • Wpis – w skrócie ocena+autograf, relikt przeszłości odkąd wycofano indeksy
 • Wydział – część uczelni
 • Wykład – pogłębianie wiedzy poprzez rozwiązywanie krzyżówek
 • Zaliczenie – pokazanie prowadzącemu, że ma się niewykorzystany potencjał

Analiza Matematyczna

Zabawa polega na tym, że jest wiele zasad i trików pozwalających na obliczenie wyniku zadania bez danych na samym początku. Poza tym radzimy zaprzyjaźnić się z całkami, granicami, pochodnymi i innymi równie ciekawymi zagadnieniami. Radzimy uczyć się od początku systematycznie, gdyż na egzaminie jest co robić.

Algebra liniowa z geometrią analityczną

Przedmiot, na którym wykonuje się bardzo dużą liczbę obliczeń. Jest sporo wzorów i jeszcze więcej przeliczonych macierzy. Wiedza, jaką otrzymacie na wykładzie w praktyce zastosujecie na ćwiczeniach. Przedmiot prowadzony przez ulubieńca studentów☺.

Logika dla informatyków

Relacje, hipotezy, prawdopodobieństwa i zbiory to tylko niektóre przyjemności na tym przedmiocie.

Matematyka dyskretna

Grafy i drzewa, jak również metody przeszukiwań i jak na matematykę przystało sporo wzorów i twierdzeń. Przedmiot jest wstępem do Algorytmów i Struktur Danych.

Podstawy programowania

Jak sama nazwa wskazuje jest to wstęp do programowania. Zaczynamy od języka C. Nie trzeba umieć nic na początku, gdyż dowiecie się tu wszystkiego, co trzeba umieć. Radzimy jednak przykładać się do nauki, ponieważ to bardzo ułatwia studiowanie na dalszych semestrach.

Język obcy

Wybór jest spory i to już kwestia indywidualna, kto czego będzie się chciał uczyć. Najważniejsze jest to, żeby zaliczyć 5 semestrów i zdać egzamin.

Wychowanie fizyczne

Tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć.

Wprowadzenie do informatyki

Przedmiot, na którym poznacie różne rodzaje systemów takich jak: dwójkowy, ósemkowy itd. Jak również jak je zamieniać i do czego służą. Przedmiot bardzo ciekawy i przyjemny do zaliczenia.

Metody probabilistyczne i statystyka

Jak sama nazwa mówi przedmiot polega na obliczaniu różnego rodzaju prawdopodobieństw, analizie rozkładów, stawianiu odpowiednich hipotez itd. Radzimy uczyć się od początku.

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Odwiecznym problemem studentów na tym przedmiocie są kable, druty, druciki, które przysparzają dużo trudności podczas budowy układów. Radzimy się sporo uczyć, gdyż egzamin jest trudny do zaliczenia.

Technika cyfrowa

Przedmiot czysto informatyczny tzn. projektujemy układ od samego początku używając do tego różnego rodzaju bramek logicznych a później go sprawdzamy symulując dany układ na komputerach. Mała rada, jeśli ktoś będzie się przykładał do budowy tych układów nie będzie miał problemów z zaliczeniem.

Programowanie obiektowe

Rozwinięta wersja podstaw programowania. Nauczycie się tu programowania obiektowego w językach C++; C#; Java. Egzamin ciężki do zaliczenia, więc trzeba się uczyć.

-1 PIĘTRO (NISKI PARTER)

PARTER

1 PIĘTRO

2 PIĘTRO

II piętro Silent Zone

Kampus


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.