Wydział Informatyki PB

Katedra Oprogramowania

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. inż. Marek Krętowski

# St. naukowy Imiona Nazwisko Stanowisko
1 dr inż. Marcin Adamski adiunkt
2 prof. dr hab. Leon Bobrowski profesor
3 dr inż. Marcin Czajkowski adiunkt
4 dr hab. inż. Marek J. Drużdżel profesor uczelni
5 dr hab. inż. Agnieszka Drużdżel profesor uczelni
6 dr inż. Dorota Duda adiunkt dydaktyczny
7 mgr inż. Joanna Gościk wykładowca
8 mgr inż. Tomasz Hordjewicz wykładowca
9 dr hab. Stanisław Jarząbek profesor uczelni
10 dr inż. Krzysztof Jurczuk adiunkt
11 dr inż. Marcin Koźniewski adiunkt
12 dr inż. Jerzy Krawczuk adiunkt
13 prof. dr hab. inż. Marek Krętowski profesor
14 mgr inż. Tomasz Kuczyński asystent dydaktyczny
15 dr inż. Wojciech Kwedlo adiunkt
16 mgr inż. Wojciech Łaguna asystent
17 dr inż. Tomasz Łukaszuk adiunkt
18 dr inż. Anna Łupińska – Dubicka adiunkt dydaktyczny
19 dr inż. Daniel Reska adiunkt
20 dr inż. Marek Tabędzki adiunkt dydaktyczny
21 dr inż. Magdalena Topczewska adiunkt dydaktyczny
22 mgr inż. Paweł Zabielski wykładowca
23 mgr inż. Jakub Zaprzałka asystent
 1. PRACA NAUKOWA
  Badania naukowe prowadzone w Katedrze Oprogramowania koncentrują się wokół kilku głównych nurtów:

  • odkrywanie wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD) oraz eksploracja danych (ang. Data Mining): techniki bazujące na sieciach neuropodobnych, algorytmach ewolucyjnych, sieciach bayesowskich oraz zbiorach rozmytych;
  • przetwarzanie równoległe i rozproszone: wykorzystanie akceleratorów graficznych, klastrów obliczeniowych oraz technologii gridowych, zwłaszcza w zastosowaniach do eksploracji danych oraz informatyce biomedycznej;
  • zastosowania informatyki w biomedycynie (bioinformatyki, informatyki medycznej): metody analizy i modelowania zobrazowań, systemy wspomagania podejmowania decyzji medycznych;
  • inżynieria oprogramowania;
  • przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych (w tym biometrycznych).

Tematyka i zakres badań poszczególnych pracowników obejmują:

  • eksplorację danych, w szczególności: klasyfikację, regresję, selekcję cech bazujące na technikach minimalizacji funkcji kryterialnych typu CPL;
  • eksplorację danych (w tym genomicznych) i Big Data przy wykorzystaniu m.in. algorytmów ewolucyjnych i drzew decyzyjnych;
   statystyczną, biostatystyczną oraz bioinformatyczną analizę danych z ukierunkowaniem na eksplorację danych genomicznych będących wynikiem eksperymentów sekwencjonowania nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing);
  • metody analizy (zarówno klasyczne, statystyczne jak i eksploracyjne) i wizualizacji danych;
  • zastosowanie sztucznej inteligencji w zagadnieniach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem graficznych modeli probabilistycznych;
  • konstruowanie modeli probabilistycznych w medycynie w oparciu o dane i wiedzę ekspertów;
  • probabilistyczne modele graficzne, analizę danych, odkrywanie przyczynowości z danych;
  • analizę dużych zbiorów danych; wykrywanie wzorców płaskich; algorytmy pozyskiwania wiedzy;
  • inżynierię wiedzy;
  • systemy wspomagania decyzji oparte na metodach teorii decyzji;
  • obrazowanie medyczne;
  • klasyfikację obrazów medycznych na podstawie analizy cech teksturalnych;
  • informatykę biomedyczną, magnetyczny rezonans jądrowy, modelowanie komputerowe, symulację komputerową, komputerową mechanikę płynów;
  • systemy biometryczne (automatyczna weryfikacja tożsamości człowieka, techniki automatycznego rozpoznawania tożsamości ludzkiej), w szczególności metody identyfikacji i weryfikacji osób na podstawie cech behawioralnych;
  • obliczenia równoległe i rozproszone;
  • algorytmy grupowania danych (ang. clustering); algorytmy ewolucyjne;
  • wielokrotne wykorzystanie programów (ang. software reuse), programowe linie produkcyjne; identyfikację komponentów wielokrotnego użycia, analizę podobieństw w rodzinach programowych;
  • algorytmy grupowania oprogramowania (ang. software clustering);
  • mobilne aplikacje wspomagające monitorowanie pacjentów i psychoterapie;
  • wirtualizację sprzętu i wirtualizację programową (ang. virtualization of hardware and software) oraz techniczne aspekty i bezpieczeństwo świadczenia usług w modelu chmury obliczeniowej (ang. cloud computing);
  • eksporacja danych geoprzestrzennych, w tym danych z lotniczego skanowania laserowego (LiDAR) w celu pozyskania informacji o środowisku naturalnym;
 1. PRZYKŁADY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH
  1. projekty międzynarodowe:
   • Projekt w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (ang. European Cooperation in Science & Technology — COST); działanie BM1304 (tytuł projektu: Applications of MR imaging and spectroscopy techniques in neuromuscular disease: collaboration on outcome measures and pattern recognition for diagnostics and therapy development). Udział w komitecie zarządzającym (ang. management committee) oraz pracach grupy roboczej WG4 (temat prac: Explore strategies for muscle imaging texture analysis) (lata: 2013 – 2017). Link: http://myo-mri.eu/working-group/explore-strategies.
   • Projekt ImPRESS finansowany w ramach COFUNF 2016 Akcji M. Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym „Horyzont 2020”— Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki (ang. International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and-sectoral mobility). Projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w którym Politechnika Białostocka jest uczelnią partnerską. Projekt obejmuje szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową (lata: 2018 – 2023). Link: http://cordis.europa.eu/project/rcn/210603_en.html.
  2. projekty krajowe:
   • Projekt STRATEGMED MOBIT z NCBR: „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej”. Numer umowy: STRATEGMED2/266484/2/NCBR/2015 z dnia 08.06.2015 (lata: 2015 – 2018).
    Głównym celem projektu MOBIT jest stworzenie nowatorskiego modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych w oparciu o innowacyjny system biobankowania materiału biologicznego oraz wielkoskalowe analizy omiczne pacjentów z najczęstszymi nowotworami złośliwymi. Na przykładzie pacjentów z rakiem płuc zostanie przeprowadzona zintegrowana analiza biomarkerów genomowych, transkryptomu, proteomu i metabolomu (z uwzględnieniem analizy heterogenności guza) oraz obrazowych badań molekularnych PET/MRI jako narzędzi do wdrażania i monitorowania terapii indywidualizowanej. Rezultatem fazy rozwojowej projektu będzie referencyjny model diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych (stworzenie komercyjnej usługi ONCOSup) oraz wytworzenie unikalnego oprogramowania dla platformy gromadzenia, integracji i analizy danych omicznych i klinicznych (SmartBioBase) w celu wykorzystania do wdrażania terapii indywidualizowanej.
   • Projekt NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”): „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”.
    Celem projektu jest opracowanie metod pozwalających na wstępne określenie stanu i ilości poszkodowanych za pomocą inteligentnych czujników i przekazanie ich zgodnie ze standardami eCall do centrum alarmowego (lata: 2017 – 2020).
   • Projekt finansowany przez NCN (Konkurs: PRELUDIUM 5, panel: ST6): “Algorytmy ewolucyjne w globalnej indukcji drzew modelowych”. Numer: 2013/09/N/ST6/04083 (lata: 2014 – 2017).
   • Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”): Realizacja systemu automatycznego rozpoznawania cech produktów medycznych z tekstowych źródeł opisujących ich właściwości” (lata: 2017 – 2018).
   • Projekt finansowany z NCN (konkurs OPUS 17): “Analiza relacji względnych w eksploracji zintegrowanych danych omicznych”, Numer: 2019/33/B/ST6/02386 . Celem pracy jest weryfikacja hipotezy, że analiza zintegrowanych danych omicznych wykorzystująca relacje i zależności zachodzące pomiędzy cechami indywidualnego pacjenta może być z powodzeniem wykorzystana  do  prognozowania  i  wspomagania  diagnostyki (lata: 2020 – 2023).
   • Projekt finansowany z NCN (konkurs PRELUDIUM 13): “Metody segmentacji obrazów integrujące analizę tekstur i modele deformowalne” Numer: 2017/25/N/ST6/01849. Celem   pracy   jest   opracowanie   nowych   metod segmentacji, ich walidacja oraz efektywna implementacja, pozwalająca na ich praktyczne zastosowanie w analizie zobrazowań medycznych (lata: 2018 – 2023).
   • Praca zlecona (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna): “Model audytu oparty na metodyce ciągłej oceny ryzyka i mechanizmów kontrolnych z wykorzystaniem metod statystycznych i sztucznej inteligencji” (lata: 2021 – 2023)
   • Prace statutowe Politechniki Białostockiej
 2. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
  • Uniwersytet 1 w Rennes (Université de Rennes 1), Laboratorium Przetwarzania Sygnałów i Obrazów (Laboratoire Traitement du Signal et de l’Image – LTSI), Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale – INSERM), Rennes, Francja (prof. Johanne Bézy-Wendling).
   Współpraca w ramach programu Polonium oraz Programu roboczego „Modelowanie i przetwarzanie obrazów biomedycznych” (ang. Biomedical image modeling and processing) (lata: 2014 – 2019).
  • Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (Laboratoire RMN — Résonance Magnétique Nucléaire), Instytut Miologii, Szpital Uniwersytecki Pitié Salpétrière (Institut de Myologie, Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière), Paryż, Francja (prof. Jacques D. de Certaines; dr Noura Azzabou).
   Współpraca w ramach projektu COST BM1304. Tematyka: Wykorzystanie analizy tekstur w rozpoznawaniu stadiów rozwoju dystrofii mięśniowej u psów rasy Golden Retriever, na podstawie obrazów rezonansu magnetycznego (lata: 2013 – 2017).
  • Charkowski Państwowy Uniwersytet Radioelektroniki (Харківський національний університет радіоелектроніки), Charków, Ukraina. Program roboczy: „Analiza eksploracyjna oparta na metodach inteligencji obliczeniowej i jej zastosowania” (ang. Data exploration based on methods of computing intelligence and their applications) (lata: 2013 – 2018).
  • Współpraca z prof. Francisco Javier Díez i dr Manuel Luque z Wydziału Sztucznej Inteligencji, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madryt, Hiszpania.
   Współpraca dotyczy modelowania probabilistycznych modeli graficznych z zastosowaniami w medycynie (lata: 2000 – obecnie).
  • Współpraca z lekarzami patologami z Magee-Womens Hospital, Department of Pathology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, USA.
   Współpraca dotyczy analizy danych z zakresu patologii ginekologicznej i patologii raka piersi (lata: 2007 – obecnie).
  • Współpraca z Innovation Center for Computer Assisted Su https://stackoverflow.com/questions/62442150/why-use-st-intersection-rather-than-st-intersectsrgery, University of Leipzig, Lipsk, Niemcy.
   Współpraca dotyczy konstruowania diagnostycznych modeli sieci bayesowskich w dziedzinie medycyny (lata: 2015 – obecnie).
 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy Katedry Oprogramowania prowadzą zajęcia dydaktyczne głównie związane z procesem tworzenia oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem języków programowania oraz technik projektowania systemów: zarówno bazodanowych, aplikacyjnych i czy też internetowych. Ponadto wykładane są m.in. obliczenia równoległe, systemy operacyjne oraz algorytmy i modele statystyczne.

Przedmioty obowiązkowe:

  • Analiza dużych zbiorów danych
  • Analiza i testowanie systemów informatycznych
  • Bazy danych
  • Eksploracja danych
  • Inżynieria oprogramowania
  • Metody probabilistyczne i statystyka
  • Modelowanie hurtowni danych
  • Modelowanie i implementacja aplikacji biznesowych
  • Modelowanie statystyczne
  • Narzędzia procesu tworzenia oprogramowania
  • Obliczenia równoległe
  • Podstawowe narzędzia warsztatu naukowca
  • Podstawy programowania
  • Programowanie obiektowe
  • Programowanie dla analityki danych
  • Statystyczna analiza danych
  • Systemy operacyjne
  • Systemy wspomagania decyzji
  • Tworzenie aplikacji rozproszonych
  • Wprowadzenie do uczenia maszynowego
  • Wprowadzenie do badań naukowych
  • Wprowadzenie do fotografii
  • Wybrane systemy rozproszone
  • Wybrane techniki programistyczne
  • Zaawansowana inżynieria oprogramowania
  • Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych
  • Zaawansowane systemy operacyjne

Przedmioty obieralne:

  • Algorytmy ewolucyjne
  • Analiza i Przetwarzanie obrazów
  • Analiza techniczna i fundamentalna
  • Biometria – teoria i zastosowania
  • Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF
  • Matematyka w inżynierii biomedycznej
  • Metody optymalizacji
  • Metody optymalizacji i programowanie liniowe
  • Obliczenia z wykorzystaniem akceleratorów graficznych
  • Podstawy biometrii
  • Programowanie aplikacji biznesowych w oparciu o platformę Java
  • Programowanie aplikacji w języku JavaScript
  • Programowanie obiektowe
  • Przetwarzanie języka naturalnego
  • Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu aplikacji WWW
  • Sieci bayesowskie
  • Systemy ekspertowe
  • Systemy wspomagania decyzji
  • Sztuczne sieci neuronowe
  • Tworzenie aplikacji bazodanowych
  • Uczenie głębokie
  • Wstęp do informatyki biomedycznej
  • Zaawansowane techniki programistyczne
 1. KONKURSY organizowane (współorganizowane) przez pracowników Katedry Oprogramowania:
  • Olimpiada Informatyczna (http://oi.edu.pl/) olimpiada przedmiotowa adresowana do uczniów szkół średnich przeprowadzana corocznie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem Olimpiady jest umożliwianie uczniom uzdolnionym informatycznie rozwijania ich talentów i pogłębiania wiedzy informatycznej. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur danych, testowania programów, pracy w środowisku programistycznym.
  • Dżemik (http://dzemik.wi.pb.edu.pl/) – konkurs programowania gier komputerowych, organizowany na Wydziale Informatyki PB. Skierowany jest do dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe i licea).
 2. Organizacja (lub współorganizacja) KONFERENCJI cyklicznych i seminariów:
  • TERW — Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy (http://irys.wi.pb.edu.pl/terw);
  • Warsztaty naukowe PTSK — Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej (http://www.ptsk.pl/warsztaty/);
  • Seminaria Statistics and Clinical Practice organizowanych w ramach Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki (MCB) w Warszawie;
  • Międzynarodowa konferencja CISIM (ang. Computer Information Systems and Industrial Management Applications), indeksowana w bazie Web of Science.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.